grep ABC之行匹配

grep和awk、sed一样,是linux最常用的几个工具之一。grep自行带的ABC三个参数在行匹配方面,非常有用。其中A(after)用于输出匹配行的后N行,B(before)用于输出匹配行的前N行,C(center)用于输出匹配行的前后各N行。具体示例如下:

 1 uwsgi_param QUERY_STRING    $query_string;
 2 uwsgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
 3 uwsgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
 4 uwsgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;
 5 uwsgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
 6 uwsgi_param PATH_INFO     $document_uri;
 7 uwsgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
 8 uwsgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
 9 uwsgi_param HTTPS       $https if_not_empty;
 10 uwsgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
 11 uwsgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
 12 uwsgi_param SERVER_PORT    $server_port;
 13 uwsgi_param SERVER_NAME    $server_name;

具体我有一文本内容如上所示,grep匹配后的结果如下所示:

A参数:

[root@api conf]# grep -A 3 'HTTPS' test.txt
 9 uwsgi_param HTTPS       $https if_not_empty;
 10 uwsgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
 11 uwsgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
 12 uwsgi_param SERVER_PORT    $server_port;

B参数:

[root@api conf]# grep -B 3 'HTTPS' test.txt
 6 uwsgi_param PATH_INFO     $document_uri;
 7 uwsgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
 8 uwsgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
 9 uwsgi_param HTTPS       $https if_not_empty;

C参数:

[root@api conf]# grep -C 3 'HTTPS' test.txt
 6 uwsgi_param PATH_INFO     $document_uri;
 7 uwsgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
 8 uwsgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
 9 uwsgi_param HTTPS       $https if_not_empty;
 10 uwsgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
 11 uwsgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
 12 uwsgi_param SERVER_PORT    $server_port;

使用C参数时,和grep按如下命令的执行结果相同:

[root@api conf]# grep -3 'HTTPS' test.txt
 6 uwsgi_param PATH_INFO     $document_uri;
 7 uwsgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
 8 uwsgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
 9 uwsgi_param HTTPS       $https if_not_empty;
 10 uwsgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
 11 uwsgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
 12 uwsgi_param SERVER_PORT    $server_port;

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注