leetcode02两数相加

一、题目

给定两个非空链表来表示两个非负整数。位数按照逆序方式存储,它们的每个节点只存储单个数字。将两数相加返回一个新的链表。你可以假设除了数字 0 之外,这两个数字都不会以零开头。示例:

输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)[......]

Read more

leetcode01两数之和

一、题目

没事上leetcode上刷题。第一道两数之和,看似简单,实则没有想象中的简单。先看下题目:给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数的下标。示例:

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + num[......]

Read more