xprop 脚本取得 窗口的资源属性

下面的脚本能够输出选定窗口的属性,输出符合xmonad配置文件要求的字符串,原文链接自此处。以下的脚本在原文的基础上做了一部分小修正。具体如下:

#! /bin/sh
exec xprop -notype
    -f WM_NAME 8s ':n title =? $0n'
    -f WM_CLASS 8s ':n appName =? $0n className =? $1n'
    -f WM_WINDOW_ROLE 8s ':n stringProperty "WM_WINDOW_ROLE" =? $0n'
    WM_NAME WM_CLASS WM_WINDOW_ROLE
    ${1+"$@"}

关于xprop里面8s的作用可以看man xprop

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注