Zabbix与RRDtool绘图篇(2)_创建每台主机每张图的rrd文件

RRDtool对于图形展示有多优秀,想必懂的人都知道。

兵马未动粮草先行。搞IT的得手册先行RRDtool的官方手册地址http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/index.en.html 还有ailms整理的“RRDtool简体中文教程 v1.01” 该教材通俗易懂,先膜拜下!基本看了alims的 那个教程就对RRDtool清楚了。

我创建每台主机每张rrd文件用的是多线程,遍历每张图的时间大概12秒的样子,千张图的rrd文件创建大概2分钟的样子,主要受硬件的限制,如果 有更快的硬盘和更多的线程应该会快不少。rrd文件分类参考了cacti的风格,创建的rrd文件按主机ID分文件夹存放(hostid),每张图的名称 由图形ID和.rrd后缀组成(graphid.rrd)。

rrdfile

创建每个rrd文件的py模块如下,写的有点笨,有多少个不同的item组成的图形就得定义不同的创建函数,我找了一个下午都没有找到更好的传参方法,先 就用这个笨方法。记住有几种DS就需要写对应的Item函数,下面我只列出Item03,我是不会告诉你们我总共堆了24个一直到Item24

#!/usr/bin/env python
#coding=utf-8
import rrdtool
def Item01(rrdname, startStamp, DS):
  rrdtool.create(rrdname, '--step', '60', '--start', startStamp, DS[0],
          'RRA:AVERAGE:0.5:1:3000',
          'RRA:AVERAGE:0.5:5:4200',
          'RRA:AVERAGE:0.5:24:3800',
          'RRA:AVERAGE:0.5:240:4400',
          'RRA:MAX:0.5:1:3000',
          'RRA:MAX:0.5:5:4200',
          'RRA:MAX:0.5:24:3800',
          'RRA:MAX:0.5:240:4400',
          'RRA:MIN:0.5:1:3000',
          'RRA:MIN:0.5:5:4200',
          'RRA:MIN:0.5:24:3800',
          'RRA:MIN:0.5:240:4400')
def Item02(rrdname, startStamp, DS):
  rrdtool.create(rrdname, '--step', '60', '--start', startStamp, DS[0],
  DS[1],
          'RRA:AVERAGE:0.5:1:3000',
          'RRA:AVERAGE:0.5:5:4200',
          'RRA:AVERAGE:0.5:24:3800',
          'RRA:AVERAGE:0.5:240:4400',
          'RRA:MAX:0.5:1:3000',
          'RRA:MAX:0.5:5:4200',
          'RRA:MAX:0.5:24:3800',
          'RRA:MAX:0.5:240:4400',
          'RRA:MIN:0.5:1:3000',
          'RRA:MIN:0.5:5:4200',
          'RRA:MIN:0.5:24:3800',
          'RRA:MIN:0.5:240:4400')
def Item03(rrdname, startStamp, DS):
  rrdtool.create(rrdname, '--step', '60', '--start', startStamp, DS[0],
  DS[1], DS[2],
          'RRA:AVERAGE:0.5:1:3000',
          'RRA:AVERAGE:0.5:5:4200',
          'RRA:AVERAGE:0.5:24:3800',
          'RRA:AVERAGE:0.5:240:4400',
          'RRA:MAX:0.5:1:3000',
          'RRA:MAX:0.5:5:4200',
          'RRA:MAX:0.5:24:3800',
          'RRA:MAX:0.5:240:4400',
          'RRA:MIN:0.5:1:3000',
          'RRA:MIN:0.5:5:4200',
          'RRA:MIN:0.5:24:3800',
          'RRA:MIN:0.5:240:4400')

基本创建rrd文件的模块写好了,然后组织数据、调用函数传递相应的参数就可以了,下面是我写的一个多线程程序,同时启用16个线程工作(CPU线程数的2倍)。可更改线程数适应不同的硬件环境。

#!/usr/bin/env python
#coding=utf-8
from zabbixget import Zabbix
from time import ctime
import threading
import createsub
import os
import time, datetime
def rrd_create(grinfo):
  #如果主机存放rrd图形目录不存在,则创建
  bashdir = "/opt/rrd/"
  path = bashdir + grinfo[0]['hostid'] + "/"
  if not os.path.exists(path):
    os.makedirs(path)
  rrdname = str(path + grinfo[0]['graphid'] + '.rrd')
  timeDaysAgo = (datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days = 730))
  startStamp = str(int(time.mktime(timeDaysAgo.timetuple())))
  DS = []
  for sub in grinfo:
    DStmp = str('DS:' + sub['itemid'] + ':GAUGE:120:0:U')
    DS.append(DStmp)
  if len(DS) == 1: createsub.Item01(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 2: createsub.Item02(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 3: createsub.Item03(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 4: createsub.Item04(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 5: createsub.Item05(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 6: createsub.Item06(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 7: createsub.Item07(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 8: createsub.Item08(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 9: createsub.Item09(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 10: createsub.Item10(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 11: createsub.Item11(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 12: createsub.Item12(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 13: createsub.Item13(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 14: createsub.Item14(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 15: createsub.Item15(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 16: createsub.Item16(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 17: createsub.Item17(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 18: createsub.Item18(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 19: createsub.Item19(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 20: createsub.Item20(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 21: createsub.Item21(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 22: createsub.Item22(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 23: createsub.Item23(rrdname, startStamp, DS)
  elif len(DS) == 24: createsub.Item24(rrdname, startStamp, DS)
def rrd_update(rrdfile, data):
  pass
def hosts_get():
  global zb
  zb = Zabbix()
  hostsName = zb.hostsid_get()
  return hostsName
#遍历每台主机每张图的每个项目的最新10的值,后来考虑到api的压力改成每张图的最新值(减少了一个for循环变量items)
def items_get(host):
    bashdir = "/opt/rrd/"
  graphsName = zb.hostgraph_get(host.keys())
  for graph in graphsName:
    grapitem = zb.graphitems_get(graph['graphid'])
      rrdfile = bashdir + host.values()[0] + "/" + str(graph['graphid']) + '.rrd'
      if os.path.isfile(rrdfile):
      data = []
      for item in grapitem:
        tmp = {'itemid':item['itemid'],'lastvalue':item['lastvalue']}
        data.append(tmp)
      rrd_update(rrdfile, data)
      print data
    else:
      grinfo = []
      for item in grapitem:
        tmp = {'hostid': host.values()[0], 'graphid': graph['graphid'], 'itemid': item['itemid']}
        grinfo.append(tmp)
      rrd_create(grinfo)
def main():
  threads = []
  keys = hosts_get()
  numkey = len(keys)
  loop = 0
  for i in range(0, numkey, 16):
    nkeys = range(loop*16, (loop+1)*16, 1)
    for i in nkeys:
      if i >= numkey:
        break
      else:
        t = threading.Thread(target=items_get, args=(keys[i],))
        threads.append(t)
    for i in nkeys:
      if i >= numkey:
        break
      else:
        threads[i].start()
    for i in nkeys:
      if i >= numkey:
        break
      threads[i].join()
    loop = loop + 1
if __name__ == "__main__":
  main()

上面还有更新数据的函数没有写完,用pass站位。过多的解释就不用了,对着相应的注释大家都应该看的懂。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注