Zabbix与RRDtool绘图篇(6)_最终图形展示

最终的图形展示是这样规划的,选择分类和主机后默认展示的是1天时间的图形,点击默认的某张图形后再重新展示该监控项1天、1周、1月、1年的图形,参考的cacti。

默认图形的展已经在第5篇的视图函数中完成了(pngs就是传递给模板的png图片路径)模板完成渲染后就可以显示了。

模板的代码很简洁没有太多的修饰,够用就好:

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="zh-cn">
<head>
  <title>{{ privatetitle }}</title>
  <link rel="icon" href="{{ STATIC_URL }}/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
  <!-- Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ STATIC_URL }}/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="{{ STATIC_URL }}/css/bootstrap-theme.min.css">
  {% block othercss %}{% endblock %}
  <script src="{{ STATIC_URL }}/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="{{ STATIC_URL }}/js/bootstrap.min.js"></script>
  {% block otherjs %}{% endblock %}
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="col-md-9">
    {{value}}
  </div>
  {% for png in pngs %}
  <p>
  <a href="/graph/drawall/?graphid={{ png.graphid }}">
    <img src="{{ png.pngpath }}" class="img-responsive" alt="Responsive image">
  </a>
  </p>
  {% endfor %}
</div>
</body>

其中为每张默认展示的图片附加了一个url,功能是点击该图片时,显示该图片1天、1周、1月、1年的监控数据的图形的。默认一天的显示效果如下(与cacti的一样,毕竟都是用rrdtool整的):

硬盘IO图

rrdtool-iops

网络流量图

rrdtool-network

内存堆栈图(默认的进制是1000,可以在绘图的时候指定为1024)

rrdtool-memory

CPU负载图

rrdtool-cpu

通过默认图片的附加的GET请求,绘出该图片1天、1星期、1月、1年的监控数据图形:点击图片时产生的GET请求

rrdtooldraw08

处理该请求的视图函数如下:

def drawall(request):
  gdatas = []
  pngs = []
  dir = r"/opt/rrd/"
  graphid = request.GET['graphid']
  sql = "select hostid, graphname, hostname from zabbixapp_drawtree where graphid="+graphid
  graph = DrawTree.objects.getclass(sql)
  hostid = graph[0][0]
  graphname = graph[0][1]
  hostname = graph[0][2]
  rpath = dir + hostid + r"/" + graphid + r".rrd"
  pngdir = r"/opt/www/diewu/static/images/rrdpng/cache/"
  if not os.path.exists(pngdir + graphid):
    os.makedirs(pngdir + graphid + r"/")
  png2d = pngdir + graphid + r"/" + r"2d.png"
  pngs.append(str(png2d).replace(r"/opt/www/diewu", ''))
  png1w = pngdir + graphid + r"/" + r"1w.png"
  pngs.append(str(png1w).replace(r"/opt/www/diewu", ''))
  png1m = pngdir + graphid + r"/" + r"1m.png"
  pngs.append(str(png1m).replace(r"/opt/www/diewu", ''))
  png1y = pngdir + graphid + r"/" + r"1y.png"
  pngs.append(str(png1y).replace(r"/opt/www/diewu", ''))
  #######################################################
  sql = "select itemid,itemname,units from zabbixapp_drawgraphs where graphid="+graphid
  pitem = DrawGraphs.objects.getdata(sql)
  ######取自定义颜色和绘制方法
  sql = "select cols from zabbixapp_drawdef where graphid="+graphid
  cols = DrawDef.objects.getdata(sql)
  if cols:
    cols = (cols[0][0].split(":"),)
  sql = "select types from zabbixapp_drawdef where graphid="+graphid
  itypes = DrawDef.objects.getdata(sql)
  if itypes:
    itypes = (itypes[0][0].split(":"),)
  ############################
  sql = "select itemid,itemname,units from zabbixapp_drawgraphs where graphid="+graphid
  pitem = DrawGraphs.objects.getdata(sql)
  ###########################
  strtime = str(int(time.time()- 86400))
  gdata = {'pname':png2d, 'gname':graphname, 'rrdpath':rpath, 'pitem':pitem, 'graphid':graphid,
      'cols':cols, 'itypes':itypes, 'host':hostname, 'stime':strtime, 'flag':'Daily'}
  gdatas.append(gdata)
  ###########################
  strtime = str(int(time.time()- 604800))
  gdata = {'pname':png1w, 'gname':graphname, 'rrdpath':rpath, 'pitem':pitem, 'graphid':graphid,
      'cols':cols, 'itypes':itypes, 'host':hostname, 'stime':strtime, 'flag':'Weekly'}
  gdatas.append(gdata)
  ###########################
  strtime = str(int(time.time()- 2592000))
  gdata = {'pname':png1m, 'gname':graphname, 'rrdpath':rpath, 'pitem':pitem, 'graphid':graphid,
      'cols':cols, 'itypes':itypes, 'host':hostname, 'stime':strtime, 'flag':'Monthly'}
  gdatas.append(gdata)
  ###########################
  strtime = str(int(time.time()- 31536000))
  gdata = {'pname':png1y, 'gname':graphname, 'rrdpath':rpath, 'pitem':pitem, 'graphid':graphid,
      'cols':cols, 'itypes':itypes, 'host':hostname, 'stime':strtime, 'flag':'Yearly'}
  gdatas.append(gdata)
  ##########################
  drawrrd.drawmain(gdatas)
  #value = pitem
  #avg = {'privatetitle': 'Zabbix监控数据展示', 'STATIC_URL': '/static', 'value': value, 'pngs': pngs}
  avg = {'privatetitle': 'Zabbix监控数据展示', 'STATIC_URL': '/static', 'pngs': pngs}
  return render_to_response('zabbixapp/drawall.html', avg)

该视图函数的模板drawall.html是这样的:

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="zh-cn">
<head>
  <title>{{ privatetitle }}</title>
  <link rel="icon" href="{{ STATIC_URL }}/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
  <!-- Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ STATIC_URL }}/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="{{ STATIC_URL }}/css/bootstrap-theme.min.css">
  {% block othercss %}{% endblock %}
  <script src="{{ STATIC_URL }}/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="{{ STATIC_URL }}/js/bootstrap.min.js"></script>
  {% block otherjs %}{% endblock %}
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="col-md-9">
    {{value}}
  </div>
  {% for png in pngs %}
  <p>
    <img src="{{ png }}" class="img-responsive" alt="Responsive image">
  </p>
  {% endfor %}
</div>
</body>

最后的显示效果如下(某台主机的磁盘IO监控数据1天、1周、1月、1年的图形):

rrdtooldraw07

在此运维平台的第二个版本的监控数据图形展示基本完成。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注